СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Ние, ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД, непрекъснато се стремим към изграждането и поддържането на вътрешно организационни механизми за контрол, които да предотвратят и препятстват нередности от всякакво естество и в частност нарушаването на националното законодателство, на европейски или международни правни актове при осъществяване дейността си.

В дух на откритост и лоялност, ние сме установили ефективни Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващите действия по тях, за да създадем достъпни възможности за сигнализиране при нередности и да гарантираме

• че всеки сигнал за нарушение, свързано с нашата дейност в обхвата на приложението на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
• че подаващите сигнали лица ще бъдат справедливо защитени съобразно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Създаденият от ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД вътрешен канал за приемане на сигнали за нарушения и предложения за тяхното предотвратяване, предоставя възможност да подадете своя сигнал или предложение относно свързани с дейността на ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД:

• нарушения на българското законодателство или на посочените в ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите; безопасността на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи;
• нарушения на българското законодателство в областта на: правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

по един или повече от следните начини:

писмен сигнал по образец - използвайте Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, който да депозирате лично или по пощата на адрес: гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий № 23, за ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД,. Върху плика отбележете, че съдържа „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.
сигнал чрез електронна поща по образец - Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, който да изпратите на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) и.
Устен сигнал - на телефонен номер:042/985200 можете да подадете своя сигнал на отговорния служител или да уговорите при възможност лична среща с него. Устният сигнал се документира чрез попълване на

Формуляр от служителя, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала си можете да приложите документи и други източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, както и да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъдат надлежно защитени и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до информацията единствено до служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Важно е да знаете, че ще бъдете обект на специална защита по ЗЗЛПСПОИН при сигнализиране за нарушение по реда на този закон и областите на приложението му, предвидени в неговия чл. 3, ако нарушението ви е станало известно в качеството на работник, служител, или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането; лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; доброволец или стажант; съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие; лице, което работи за физическо или юридическо лице, наши подизпълнители или доставчици; кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение; работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване, и при условие че е имало основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването му.

Специалната защита по ЗЗЛПСПОИН и мерките за осигуряването й, предвидени в нашите правила, предпазват сигнализиращите лица от ответни и дискриминиращи ги действия, от действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия.

Важно е да знаете също, че:

• Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.
• По анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство, дори да са били регистрирани.
• Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
• Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Ще Ви предоставим обратна информация за предприетите по сигнала Ви действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД

м. август 2023

duns